Voor aanbiedersInspiratie
logo
logoInloggen
logo

Boekingsvoorwaarden

background-visual

Laatste update: 1 februari 2023

1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Aanvraag”: Het verzoek van de Klant aan de Partner tot een Offerte;

“Account”: Het Yoepie account van de Gebruiker en de met wachtwoord beschermde pagina(‘s) die accountinformatie en account beheer functionaliteiten bevat(ten). Aan het Account is een Gebruiker specifiek unieke gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld;

“Benodigdheden”: De tussen Partner en Gebruiker aanvullende bepalingen, zoals opgenomen in de Overeenkomst met betrekking tot de aard van de overeengekomen prestaties;

“Aanvraag-offerte-proces ”: Het Aanvraag-offerte-proces op de Website dat Gebruiker en Partner kunnen gebruiken voor het vastleggen van een Overeenkomst;

“Boekingsvoorwaarden”: de onderhavige boekingsvoorwaarden van Yoepie;

“Gebruiker”: De natuurlijke persoon die zich op de Website heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account en (eventueel) met een Partner een Overeenkomst wenst aan te gaan, tevens aangeduid als ‘je’, ‘jij’, jou’ en ‘jouw’;

“Kinderfeestje”: het via de Website door Partner aangeboden kinderfeestje;

“Offerte”: Een offerte van de Partner naar aanleiding van de Aanvraag, met daarin het aanbod van het kinderfeestje, Prijs, Benodigdheden en overige relevante informatie;

“Overeenkomst”: De tussen Gebruiker en Partner gesloten overeenkomst van opdracht;

“Partner”: De (groep) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtspersonen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van één of meerdere op de website aangeboden Kinderfeestje(s) en wanneer een Kinderfeestje geboekt wordt zich als (gezamenlijk) opdrachtnemer aan de uitvoering hiervan committeert;

“Prijs”: De totale prijs inclusief btw die Gebruiker en Partner zijn overeengekomen voor het uitvoeren van het Kinderfeestje onder de Overeenkomst;

“Website en App”: De website die via het internet oproepbaar is met het adres www.yoepie.nl, evenals andere (eventueel) aan Yoepie verbonden domeinnamen en mobiele applicaties, allen geëxploiteerd door Yoepie;

“Yoepie": Yoepie Nederland, een bedrijf dat geregistreerd is in Nederland onder nummer 88259994 met statutaire zetel te Amstelveen, Catharina van Clevelaan 46, 1181 BH.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Boekingsvoorwaarden zijn slechts van toepassing op het gebruik van de Website en App en derhalve op diegene die zich als Gebruiker registreert op de Website en App. De Website wordt onder de navolgende voorwaarden beschikbaar gesteld en deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle informatie en diensten die op of via deze Website wordt verstrekt en/of aangeboden
 2. Afwijkingen van deze Boekingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Yoepie behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de Boekingsvoorwaarden te wijzigen. Jij bent gehouden aan de op dat moment op de Website gepubliceerde Boekingsvoorwaarden. Voor boekingscontracten blijven de op moment van boeking geldende voorwaarden van kracht. Indien je niet akkoord gaat met gewijzigde Boekingsvoorwaarden, kun je het Account beëindigen of deactiveren.
 3. Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van jou wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Inhoud Website

 1. Yoepie publiceert het Kinderfeestje voor of namens de Partner op haar Website en App, overeenkomstig de door of namens de Partner aangeleverde informatie al dan niet aanwezig op de website van de Partner. Yoepie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door of namens de Partner aangeleverde informatie op haar Website en App, voor zover wettelijk is toegestaan.
 2. Yoepie tracht alle Kinderfeestjes op een dusdanige wijze op haar Website en App te publiceren, dat het voor jou duidelijk is wat jouw rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van een Offerte verbonden zijn.
 3. Yoepie zal geen contractspartij worden bij een Overeenkomst tussen jou en de Partner. Partner is aanbieder van het Kinderfeestje en zal het Kinderfeestje uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en voor eigen risico uitvoeren.

4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Via de Website kan je de Partner via het Aanvraag-offerte-proces een bericht zenden over een Kinderfeestje, de beschikbaarheid op een bepaalde datum nagaan en/of een Aanvraag naar een Partner zenden. Het doen van een Aanvraag is altijd geheel vrijblijvend. Van het indienen van een Aanvraag krijg je per afzonderlijke e-mail een bevestiging.
 2. Na het indienen van een Aanvraag zal de Partner doorgaans binnen 24 uur reageren op de Aanvraag via het Aanvraag-offerte-proces. Via het Aanvraag-offerte-proces zal aan jou ofwel een Offerte toegezonden worden ofwel zal de Aanvraag worden geweigerd.
 3. Jij hebt de plicht om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in verstrekte informatie onverwijld aan Yoepie en de Partner te melden.
 4. Zolang je de Offerte niet hebt aanvaard, heeft de Partner het recht jouw Offerte in te trekken en met een andere Gebruiker een Overeenkomst aan te gaan.
 5. De Kinderfeestjes die je kunt boeken via Yoepie, worden verkocht door onze Partners en niet door Yoepie. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het aanbod van Kinderfeestjes als bemiddelaar en derhalve geen contractspartij in de Overeenkomst met de Partner.
 6. De Overeenkomst voor het Kinderfeestje is rechtstreeks tussen jou en de betreffende Partner. Yoepie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Overeenkomst. Laat het ons alsjeblieft weten als je op een probleem stuit of als het Kinderfeestje niet voldoet aan je verwachtingen via info@yoepie.nl. We zullen dan ons best doen om te helpen.
 7. Onze Partners kunnen hun eigen voorwaarden en beleid hebben. Het is de plicht van de Gebruiker om alle gegevens, beperkingen en voorwaarden grondig door te nemen voordat je de Overeenkomst afsluit met de Partner of het Kinderfeestje boekt.
 8. Als je een consument bent, heb je wettelijke rechten in verband met diensten die niet zijn uitgevoerd op de manier zoals je daarvan mag verwachten of op enige andere wijze niet zoals omschreven worden geleverd. Informatie over je wettelijke rechten is verkrijgbaar is beschikbaar op www.consuwijzer.nl. Niets in deze Boekingsvoorwaarden heeft invloed op deze wettelijke rechten.

5. Aansprakelijkheid

 1. Wanneer we nalatig zijn geweest en/of een contractuele verplichting tegenover jou hebben geschonden, zijn wij aansprakelijk voor een schade of verlies die of dat je als gevolg daarvan lijdt, mits dat verlies en/of die schade te verwachten is. Verlies of schade is te verwachten als het een duidelijk en direct gevolg is van onze nalatigheid of contractbreuk of door jou en ons zou zijn beschouwd als een mogelijk direct gevolg ervan op het moment dat we een contract sloten.
 2. We aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten schade of verlies, hetzij als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs als het verlies te verwachten is: inkomsten - of omzetderving, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, of verspilling van management- of kantoortijd.
 3. Onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt naar Nederlands recht, sluiten we niet uit en beperken we niet.

6. Algemeen

 1. Yoepie behoudt zich het recht voor om een Account te deactiveren in het geval van een overtreding van deze Boekingsvoorwaarden en/of wanneer de Gebruiker zich gedraagt op een manier die niet gepast is, gewelddadig of anderszins onacceptabel ten opzichte van ons team of werknemers van een Partner, hetzij in communicatie via telefoon of e-mail, of in persoon op locatie bij de Partner.
 2. Indien door een bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een van deze Boekingsvoorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling of voorwaarde in die mate worden afgescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.
 3. Op deze Boekingsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verbandhouden met deze Boekingsvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
logo

Yoepie! Het kinderfeest platform

Organiseer je binnenkort een kinderfeestje en ben je op zoek naar leuke en originele ideeën? Yoepie biedt talloze mogelijkheden om het perfecte kinderfeestje te organiseren. Of je nu op zoek bent naar een actief buitenfeestje of een creatieve workshop binnen, er is voor ieder, met elk budget, wat wils.