Voor aanbiedersInspiratie
logo
logoInloggen
logo

Gebruiksvoorwaarden

background-visual

Laatste update: 1 februari 2023

Lees voordat je onze Website of App gaat gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden Website en App aandachtig door, voor zover ze van toepassing zijn op je gebruik van onze Website en onze App. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Deze Gebruiksvoorwaarden Website en App verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op je gebruik van onze Website en onze App: - Ons Privacy- en Cookiebeleid; en - Ons Beleid voor User Generated Content.

Door onze Website of App te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden Website en App accepteert en dat je overeenkomt om er aan te voldoen. Als je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App, mag je geen gebruik maken van onze Website of onze App.

NB: deze Gebruiksvoorwaarden Website en App hebben uitsluitend betrekking op je gebruik van onze Website en onze App. Ze zijn NIET van toepassing op de goederen en diensten van derden die op onze Website of App kunnen worden geboekt. Zie onze Boekingsvoorwaarden voor de voorwaarden die van toepassing zijn wanneer je een boeking doet of vouchers koopt op onze Website of App.

'Voorwaarden en Beleid' in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App verwijst naar alle volgende beleidspunten: ons Privacy en Cookiebeleid, ons Beleid voor User Generated Content, deze Websitevoorwaarden en onze Boekingsvoorwaarden.

1. Gebruik van de Website en onze App

 1. In deze Gebruiksvoorwaarden Website en App wordt uiteengezet hoe je onze Website en onze App kunt gebruiken. Door je toegang te verschaffen tot de Website of onze App ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App. Deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zijn van toepassing op elke methode die je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of onze App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het internet, digitale televisie en mobiele telefoon.
 2. Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App, dien je geen gebruik te maken van de Website of onze App. Je dient alle Gebruiksvoorwaarden Website en App te lezen voordat je de Website of onze App gebruikt.

2. Toegang tot onze Website en onze App

 1. Toegang tot onze Website en onze App is toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor om onze Website of onze App (en producten of diensten die daarop worden aangeboden) zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk indien onze Website, onze App, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is of zijn op enig moment of gedurende een bepaalde periode.
 2. We werken onze Website en onze App van tijd tot tijd bij en kunnen dus zonder kennisgeving aan jou de content wijzigen. We behouden ons het recht voor de Website of onze App (of een deel ervan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen, te wijzigen of op te schorten.
 3. Materialen en informatie die op onze Website of onze App zijn gepost, zijn niet bedoeld als advies en dienen niet als zodanig te worden opgevat. Alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat doordat deze informatie wel als zodanig is opgevat, wijzen we derhalve af voor zover toegestaan door alle toepasselijke wetten.
 4. Je bent verantwoordelijk voor alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot, en het bekijken van, deze Website en onze App, en je dient ervoor te zorgen dat je up-to-date anti-virussoftware hebt op een apparaat van waaruit je je toegang verschaft tot onze Website of onze App.
 5. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via jouw internetverbinding toegang verschaffen tot onze Website of onze App op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden Website en App.
 6. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om toegang tot onze Website en/of onze App te weigeren en/of een order te weigeren in het geval dat een kredietcontrole of een controle voor het voorkomen van fraude een negatief resultaat oplevert of wanneer we redelijkerwijs het vermoeden hebben van fraude of witwassen van geld door jou of iemand die je account gebruikt.

3. Beveiliging Wachtwoord en Account

 1. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van je wachtwoord en inloggegevens. Om je te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot je account krijg je het advies om je gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) veilig en beveiligd te bewaren. Zorg ervoor dat je wachtwoord geen wachtwoord is dat je eerder hebt gebruikt, dat het uit acht tekens of meer bestaat en, idealiter, een wachtwoord is dat je niet voor andere sites gebruikt. We raden je aan je gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) aan niemand bekend te maken. We raden ook aan dat je je afmeldt bij je account aan het eind van elke sessie. Je kunt in aanvulling hierop ook je browservenster sluiten als je klaar bent met je sessie, vooral als je een computer deelt met iemand anders of als je gebruik maakt van een computer in een openbare ruimte.
 2. Indien je vermoedt dat er onbevoegde toegang is verkregen tot je account, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen via info@yoepie.nl. We zullen elke vermeende ongeoorloofde account-activiteit onderzoeken. Onverminderd alle andere voorwaarden met betrekking tot ons recht om toegang tot je account uit te schakelen of te blokkeren, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde je account uit te schakelen of te blokkeren wanneer het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot je account.

4. Misbruik van onze Website of onze App

 1. Je mag geen misbruik maken van onze Website of onze App door: a) het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere materialen, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of b) het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop onze Website of onze App is/zijn opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website of onze App; en/of c) het aanvallen van onze Website of onze App via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 2. Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen onder de De wet Computercriminaliteit III. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door je identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal je recht om onze Website en onze App te gebruiken onmiddellijk vervallen.

5. Gebruikers

 1. Indien je 18 jaar of ouder bent, kun je een account aanmaken en een geregistreerde Gebruiker van de Website en onze App ("Gebruiker") worden.
 2. Als Gebruiker kun je toegang hebben tot aanvullende producten of diensten en/of functionaliteit, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een account aan te maken, contact-informatie op te slaan, user-generated content (“UGC”) te posten op de Website of via onze App, en kun je informatie krijgen over promoties en speciale aanbiedingen die beperkt zijn tot Gebruikers, indien van toepassing.
 3. Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt tijdens je aanmelding als Gebruiker of na aanmelding zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met een van jou verkregen toestemming en de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiesbeleid.
 4. We hebben ook te allen tijde het recht om een door jou gekozen of door ons toegewezen gebruikers-identificatiecode of wachtwoord uit te schakelen wanneer je er naar ons redelijk oordeel niet in slaagt om te voldoen aan de bepalingen van een van onze Voorwaarden. Indien je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij je gebruikersnaam of wachtwoord kent, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@yoepie.nl.

6. Het posten van UGC

 1. Indien en wanneer de functionaliteit van de Website of onze App dit toestaat, kunnen Gebruikers of andere bezoekers aan de Website of onze App die inloggen op een social media-account via een widget of interface die op of buiten de Website beschikbaar is, UGC posten op de Website of via onze App.
 2. Alle geposte UGC zal worden toegeschreven aan de gebruikersnaam die jij verstrekt of de gebruikersnaam van de social media-account waarmee je inlogt, maar we zullen je e-mailadres niet publiceren op de Website of via onze App.
 3. We behouden ons het recht om te weigeren UGC te publiceren (of zonder voorafgaande kennisgeving eerder gepubliceerde UGC te verwijderen) als deze niet voldoet aan ons Beleid voor User Generated Content. We zijn niet aansprakelijk voor enig verliezen of schades die voortvloeien uit een dergelijke beslissing om publicatie van UGC te weigeren (of eerder gepubliceerde UGC te verwijderen).
 4. We behouden ons tevens het recht voor om de Gebruikersaccounts te sluiten en/of het bepaalde gebruikers onmogelijk te maken om UGC te posten op de Website of via onze App indien zij aanhoudend en/of in ernstige mate de voorwaarden van het Beleid voor User Generated Content schenden.
 5. Gezichtspunten en meningen die in UGC worden geuit door Gebruikers of andere leden van het publiek behoren toe aan de indiener van de UGC, niet die van YOEPIE en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke UGC.
 6. Indien je echter bepaalde UGC op de Website op enigerlei wijze aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onjuist, onwettig, illegaal of misleidend vindt, verzoeken we je om dit aan ons te melden door ons te mailen naar info@yoepie.nl met als onderwerp "Ongewenste Content". Na ontvangst van je klacht kunnen we de UGC waarover geklaagd is verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.

7. Intellectueel eigendom

 1. Je mag één kopie van deze Website en alle informatie, afbeeldingen en andere content (met uitzondering van UGC) weergegeven op de Website of via onze App ("Materialen") openen, bekijken en afdrukken in strikte overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App.
 2. De Website en de Materialen mag je alleen bekijken, uitprinten, gebruiken en noemen, en je mag er alleen uit citeren, voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat je Yoepie op de juiste wijze vermeldt als bron.
 3. Niets in bovenstaande licentie schaadt of beperkt morele rechten van auteurs met betrekking tot de Materialen.
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Website, onze App en de Materialen behouden we ons uitdrukkelijk voor en je gebruik van de Website, onze App en de Materialen is onderworpen aan de volgende beperkingen. Het is je niet toegestaan om: a) vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de Materialen te verwijderen; en/of b) Materialen van de Website of onze App zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van ons of derden; en/of c) een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website of via onze App ("screen scraping") te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of d) deze Website, onze App en/of de Materialen voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst.

8. Handelsmerken

 1. We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam www.yoepie.nl en alle aanverwante domeinen en subdomeinen, de naam "YOEPIE", ons logo, dienstmerken, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de Website, of via onze App worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers.

9. Linken naar onze Website

 1. Je mag voor niet-commerciële doeleinden linken naar elke pagina van de Website, mits je dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet ongerechtvaardigd van profiteert. Voor alle duidelijkheid, de koppelende site mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is.
 2. Je mag niet zodanig linken naar onze Website dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant terwijl die er niet is. Je mag advertenties, een vermelding van auteursrecht of andere op de Website gepubliceerde informatie niet verwijderen of door middel van framing of anderszins onzichtbaar maken.
 3. Onze Website mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of randomgeving op een andere site.
 4. Indien je voor commerciële doeleinden of een ander doel dat hierboven niet is vermeld, wenst te linken naar onze Website, of als je graag een Partner wilt worden, neem dan contact op via info@yoepie.nl.
 5. We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

10. Privacy, je persoonsgegevens en cookies

 1. De privacy van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Zie onze Privacy- & Cookiesbeleid voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens zullen verwerken, waar deze aan ons worden verstrekt, en hoe we cookies gebruiken.

11. Content van derden en websites van derden

 1. Onze Website en onze App kunnen advertenties bevatten die door derden zijn ingediend. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.
 2. Onze Website, onze App en/of de Materialen kunnen links naar websites van derden (met inbegrip van die van onze Partners) bevatten. Indien je besluit een site van een derde te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct noch indirect voor de content, juistheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit of de kwaliteit van de goederen of diensten die beschikbaar zijn via of op dergelijke websites. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard, impliceren links niet dat wij of onze Website of onze App verbonden of geassocieerd zijn met dergelijke sites.
 3. Onze communicatie met jou kan informatie bevatten die afkomstig is van websites van derden. Materiaal van een site van een derde zal als zodanig worden gemarkeerd en er kan zijn voorzien in een link naar de website van de bron. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal dat geleverd is door, of aanwezig is op, een website van een derde waarvan een link is opgenomen in onze communicatie met jou, of enig gebruik van persoonsgegevens door een dergelijke derde.
 4. Opname van een link in onze communicatie met jou betekent niet dat wij de gelinkte site goedkeuren. Als je besluit om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doe je dit op eigen risico.
 5. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van onze Website of onze App naar een andere website te gaan, onze Voorwaarden en Beleid (inclusief ons Privacy- & Cookiesbeleid) niet langer van toepassing zijn. Jouw browsen en interactie op iedere andere website, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan de onze, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Lees de voorwaarden en het beleid voordat je verder gaat.

12. Onze aansprakelijkheid

 1. Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze Website of onze App, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de Website of onze App foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze Website of onze App.
 2. Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Website of onze App te onderhouden en/of Materialen te leveren of tijdig te leveren.
 3. Houd er rekening mee dat onze Website en onze App uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik zijn bedoeld en je overeenkomt om onze Website of onze App niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij we je als Partner hebben goedgekeurd.
 4. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.
 5. De Materialen kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. We garanderen niet de juistheid of volledigheid van de Materialen.
 6. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van je handelen of nalaten op basis van de Materialen die beschikbaar zijn op deze Website of via onze App. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zal invloed hebben op je wettelijke rechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Engels recht.

13. Disclaimer

 1. De informatie wordt verstrekt door www.yoepie.nl en hoewel wij constant ernaar streven om de informatie zo correct en up-to-date mogelijk te houden, verstrekken wij geen verklaringen en geven wij geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, services of afbeeldingen op www.yoepie.nl. Jouw gebruik van de informatie, producten en/of diensten moeten gebaseerd zijn op jouw eigen inschatting. Raadpleeg een geschikt professional voor passend advies gericht op jouw situatie. Het vertrouwen dat je in onze informatie stelt, is strikt op eigen risico.
 2. Via deze website kun je worden doorgelinkt naar andere websites die niet onder de controle van www.yoepie.nl staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze verwezen websites en hebben derhalve geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het gebruik van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de uitingen op de gelinkte websites.
 3. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale en consequentiële schade of welke schade dan ook, voortkomend uit, of dat in verband wordt gebracht, met iedere vorm van informatie, producten, services of de inhoud van www.yoepie.nl.

14. Landen die bediend worden

 1. Deze Website en onze App zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers in Nederland. Hoewel toegang van buiten Nederland mogelijk is, zijn noch deze Website noch onze App bedoeld voor een dergelijk gebruik en dergelijke gebruikers verschaffen zich op eigen risico toegang tot de Website en onze App.

15. Wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden Website en App

 1. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden Website en App van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de Website en onze App. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden Website en App regelmatig te controleren om te controleren of je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze Website of onze App en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van de Website of onze App, waar je de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden Website & App kunt bekijken.

16. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. De Nederlandse rechtbanken hebben de niet-exclusieve bevoegdheid met betrekking tot elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan deze Website of het gebruik van onze App. Op deze Gebruiksvoorwaarden Website en App is Nederlands recht van toepassing.

17. Neem contact op met ons

 1. Als je je zorgen maakt of vragen hebt over materiaal dat op onze Website of onze App verschijnt of als je vragen hebt over je gebruik van deze Website, onze App of deze Gebruiksvoorwaarden Website en App kun je melden via info@yoepie.nl.
logo

Yoepie! Het kinderfeest platform

Organiseer je binnenkort een kinderfeestje en ben je op zoek naar leuke en originele ideeën? Yoepie biedt talloze mogelijkheden om het perfecte kinderfeestje te organiseren. Of je nu op zoek bent naar een actief buitenfeestje of een creatieve workshop binnen, er is voor ieder, met elk budget, wat wils.