Voor aanbiedersInspiratie
logo
logoInloggen
logo

UGC Voorwaarden

background-visual

Laatste update: 1 februari 2023

Lees dit Beleid voor User Generated Content (‘UGC’) zorgvuldig door voordat je UGC indient bij onze Website of via onze App, aangezien dit beleid en onze Gebruiksvoorwaarden Website en App van toepassing zullen zijn op je gebruik van onze Website, onze App en de UGC die je erbij indient. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door onze Website of onze App te gebruiken en UGC bij onze Website of via onze App in te dienen, bevestig je dat je dit Beleid voor User Generated Content, ons Privacy- en Cookiebeleid en onze Gebruiksvoorwaarden Website en App accepteert en dat je overeenkomt om eraan te voldoen. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en beleidsregels, dien je onze Website of App niet te gebruiken en geen UGC bij de Website of via de App in te dienen. Woorden die beginnen met een hoofdletter maar niet gedefinieerd zijn in dit Beleid voor User Generated Content hebben de betekenis die daaraan is gehecht in de Gebruiksvoorwaarden Website en App.

1. Jouw UGC

 1. Alle content die door jou (of namens jou) bij onze Website of via onze App wordt ingediend via je Gebruikersaccount (of ander social media-account, indien van toepassing), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, biografische informatie en alle andere namen, gebruikersnamen, pseudoniemen, tekst, gelijkenissen, tekeningen, logo's, merken, afbeeldingen, foto's, code en alle andere informatie en materiaal wordt in het kort jouw "UGC" genoemd.
 2. Je stemt ermee in om UGC in overeenstemming met de volgende regels in te dienen bij de Website en via onze App (in het bijzonder de Wettelijke Normen en de Gedragsregels, zoals deze termen hieronder zijn gedefinieerd). Wees voorzichtig en gebruik gezond verstand bij het indienen van UGC bij de Website of via onze App.
 3. Publicatie van jouw UGC zal naar ons eigen goeddunken plaatsvinden en we hebben het recht om voorafgaand aan publicatie of na publicatie zaken toe te voegen aan, of te verwijderen uit, jouw UGC of publicatie te weigeren.
 4. Bedenk dat alle UGC die je indient bij onze website of via onze App als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en hier geen rechten op worden voorbehouden.

2. Rechten, toestemmingen en verklaringen van afstand

 1. Je verleent hierbij aan Yoepie Nederland een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare royalty-vrije licentie (met inbegrip van volledige rechten op sub-licentiëring) om jouw UGC te gebruiken, te reproduceren en te publiceren (inclusief, zonder beperking, het recht jouw UGC aan te passen, te veranderen of te wijzigen) in alle media of formats (nu bekend of uitgevonden in de toekomst) overal ter wereld zonder beperking.
 2. Je garandeert en verklaart aan ons dat alle UGC die je indient je eigen werk is of dat je alle benodigde rechten en machtigingen van de betreffende eigenaar van het werk hebt verkregen en dat je alle relevante rechten op je UGC hebt om je in staat te stellen de rechten en toestemmingen in dit artikel 2 te verlenen.
 3. Waar je UGC afbeeldingen van mensen of namen omvat of individuen identificeert, garandeer en verklaar je aan ons als volgt: a) dat alle opgevoerde of geïdentificeerde personen ouder zijn dan 18 jaar en uitdrukkelijk hebben toegestemd dat ze voorkomen in de UGC en met het indienen van jouw UGC bij onze Website of via onze App, en b) waar opgevoerde of geïdentificeerde personen onder de 18 jaar zijn, je ofwel:
 • de ouder of wettelijke voogd van deze opgevoerde of geïdentificeerde personen bent, of
 • de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd van een dergelijke opgevoerde of geïdentificeerde persoon hebt verkregen voor hun verschijning in de UGC en voor het indienen van de UGC door jou bij onze Website of via onze App.
 1. Je doet hierbij voor zover wettelijk toegestaan onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van, en komt overeen niet tot uitoefening over te gaan van (of dit te bewerkstelligen bij een andere derde partij waar van toepassing), alle morele rechten en andere soortgelijke rechten en alle rechten van publiciteit en privacy in elk land ter wereld in verband met je UGC.

3. Content normen – wettelijke normen

 1. Je garandeert en verklaart aan ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik, de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) niet/geen:
 • inbreuk maakt op de auteursrechten of databankrechten, handelsmerken, rechten op privacy, publiciteit of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of entiteit; en/of
 • materiaal bevat dat lasterlijk is voor enig persoon; en/of
 • misleidende of bedrieglijke verklaringen of weglatingen of onjuiste voorstellingen van zaken bevat met betrekking tot je identiteit (bijvoorbeeld door je uit te geven voor een andere persoon) of je banden met een persoon of entiteit; en/of
 • in strijd is met enige wettelijke of fiduciaire plicht verschuldigd aan een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht; en/of
 • discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd voorstaat, bevordert of ondersteunt; en/of
 • schadelijke code, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere potentieel schadelijke programma's, codes of materialen bevat; en/of
 • enige andere toepasselijke wet, statuut, verordening, regel of voorschrift schendt, (samen of individueel de ‘Wettelijke Normen’).
 1. Indien je UGC materiaal bevat dat geen eigendom van je is of niet aan je in licentie is gegeven en/of onderworpen is aan rechten van derden, is het je verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het indienen van je UGC alle overdrachten, toestemmingen en/of licenties te verkrijgen die nodig zijn om ons toe te staan zonder aanvullende vergoeding je UGC te gebruiken en te exploiteren. Zie artikel 2 hierboven voor meer informatie.

4. Content normen – Gedragsregels

 1. Je garandeert en verklaart tegenover ons dat jouw UGC:
 • juist is, waar feiten worden vermeld; en/of
 • waarachtig is waar meningen worden gegeven (bijvoorbeeld bij beoordelingen van producten of diensten).
 1. Je verklaart en garandeert hierbij dat je UGC (inclusief het gebruik, de publicatie en/of de exploitatie van ons hiervan) in overeenstemming is met de Richtlijnen reviews en geen materiaal zal bevatten dat:
 • obsceen, haatdragend, opruiend, beledigend is of op enige andere wijze niet voldoet aan algemeen aanvaarde normen van smaak en fatsoen in Nederland; en/of
 • naar alle waarschijnlijkheid een persoon zal intimideren, overstuur zal maken, in verlegenheid zal brengen of laten schrikken (met inbegrip van, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, het zogenaamde "trolling" of cyberpesten); en/of
 • bedreigend of beledigend is of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of angst veroorzaakt; en/of
 • seksueel expliciet is; en/of
 • geweld bepleit, promoot, ondersteunt of toont; en/of
 • illegale activiteiten of onrechtmatig handelen of nalaten bepleit, promoot, ondersteunt; en/of
 • kan worden beschouwd als ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail of spam (inclusief zonder beperking kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van werving of advertenties, commercieel of anderszins); en/of
 • de indruk wekt dat zij uitgaat van Yoepie of door ons wordt onderschreven of met ons is verbonden, indien dit niet het geval is, (samen of afzonderlijk de "Gedragsregels").

5. Gevolgen van schendingen

 1. We beoordelen naar eigen inzicht of je al dan niet hebt voldoen aan dit Beleid voor UGC wanneer je UGC indient bij onze Website of via onze App. Als je niet hebt voldaan, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken jouw gebruik van de Website en onze App te schorsen, zonder kennisgeving aan je, en/of je UGC (geheel of gedeeltelijk) of enig deel ervan te bewerken of te verwijderen van onze Website en onze App op een tijdelijke of permanente basis.
 2. Onverlet artikel 5.1 hierboven, indien jij of je UGC niet voldoet aan dit UGC beleid, en we als gevolg daarvan verlies of schade lijden, zal jij aansprakelijk zijn tegenover ons. Je komt hierbij overeen om ons schadeloos te stellen voor een dergelijk(e) verlies of schade. Dit betekent dat je verantwoordelijk zult zijn voor enig verlies of schade die we lijden als gevolg van jouw verzuim om te voldoen aan dit Beleid voor UGC, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze Wettelijke Normen en/of Gedragsregels.
 3. We behouden ons ook het recht voor:
 • om elk UGC dat ons zorgen baart te melden aan de betreffende instanties; en
 • om je identiteit bekend te maken aan elke derde partij (of haar professionele adviseur) die beweert dat enig deel van je UGC een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy.

6. Wijzigingen in dit Beleid voor UGC

 1. We kunnen dit Beleid voor UGC van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de Website en onze App. Je dient dit UGC beleid regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in dit Beleid voor UGC te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze Website of onze App en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van de Website of onze App, waar je het bijgewerkte Beleid voor UCG kunt bekijken.
logo

Yoepie! Het kinderfeest platform

Organiseer je binnenkort een kinderfeestje en ben je op zoek naar leuke en originele ideeën? Yoepie biedt talloze mogelijkheden om het perfecte kinderfeestje te organiseren. Of je nu op zoek bent naar een actief buitenfeestje of een creatieve workshop binnen, er is voor ieder, met elk budget, wat wils.