Voor aanbiedersInspiratie
logo
logoInloggen
logo

Partnervoorwaarden

background-visual

Laatste update: 1 februari 2023

Lees alsjeblieft deze Partnervoorwaarden (evenals de Boekingsvoorwaarden) zorgvuldig door, aangezien deze van toepassing zijn op jouw relatie met Yoepie.

1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Aanvraag”: Het verzoek van de Gebruiker aan de Partner tot een Offerte;

“Aanvraag-offerte-proces ”: Het Aanvraag-offerte-proces op de Website dat Gebruiker en Partner kunnen gebruiken voor het vastleggen van een Overeenkomst;

“Partnervoorwaarden”: de onderhavige partnervoorwaarden van Yoepie;

“Advertentiekosten”: Voor het beschikbaar stellen van het Yoepie Platform aan de Partner, kan Yoepie gerechtigd zijn tot advertentiekosten, zoals overeengekomen wordt met de Partner;

“Account”: Het Yoepie account van de Gebruiker en de met wachtwoord beschermde pagina(‘s) die accountinformatie en account beheer functionaliteiten bevat(ten). Aan het Account is een Gebruiker specifiek unieke gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld;

“Benodigdheden”: De tussen Partner en Gebruiker aanvullende bepalingen, zoals opgenomen in de Overeenkomst met betrekking tot de aard van de overeengekomen prestaties;

“Fee”: Voor het verlenen van bemiddelingswerkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst kan Yoepie gerechtigd zijn tot een fee, zoals overeengekomen wordt met de Partner. De Fee is exclusief BTW;

“Gebruiker”: De natuurlijke persoon die zich op de Website heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account en (eventueel) met een Partner een Overeenkomst wenst aan te gaan;

“Kinderfeestje”: het via de Website door Partner aangeboden kinderfeestje;

“Offerte”: Een offerte van de Partner naar aanleiding van de Aanvraag, met daarin het aanbod van het kinderfeestje, Prijs, Benodigdheden en overige relevante informatie;

“Overeenkomst”: De tussen Gebruiker en Partner gesloten overeenkomst van opdracht;

“Partner”: De (groep) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtspersonen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van één of meerdere op de website aangeboden Kinderfeestje(s) en wanneer een Kinderfeestje geboekt wordt zich als (gezamenlijk) opdrachtnemer aan de uitvoering hiervan committeert, tevens aangeduid als ‘je’, ‘jij’, jou’ en ‘jouw’;

“Partner Content”: alle informatie, documentatie, foto's, domeinnaam of ander materiaal (waaronder de Partner naam, het logo en eventuele andere merkeigenschappen en intellectuele eigendomsrechten begrepen kunnen zijn) die op de Website kunnen worden gepubliceerd;

“Prijs”: De totale prijs inclusief btw die Gebruiker en Partner zijn overeengekomen voor het uitvoeren van het Kinderfeestje onder de Overeenkomst;

“Website en App”: De website die via het internet oproepbaar is met het adres www.yoepie.nl, evenals andere (eventueel) aan Yoepie verbonden domeinnamen en mobiele applicaties, allen geëxploiteerd door Yoepie;

“Yoepie": Yoepie Nederland, een bedrijf dat geregistreerd is in Nederland onder nummer 88259994 met statutaire zetel te Amstelveen, Catharina van Clevelaan 46, 1181 BH.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Partnervoorwaarden zijn slechts van toepassing op het gebruik van de Website en derhalve op diegene die als Partner op de Website staat. De Website wordt onder de navolgende voorwaarden beschikbaar gesteld en deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle informatie en diensten die op of via deze Website wordt verstrekt en/of aangeboden.
 2. Afwijkingen van deze Partnervoorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Yoepie behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de Partnervoorwaarden te wijzigen. Jij bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment op de Website gepubliceerde Partnervoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde Partnervoorwaarden, kan je het Account beëindigen c.q. deactiveren.
 3. Uitdrukkelijk wordt hierbij ook verwezen naar de Voorwaarden en Beleid van Yoepie die door acceptatie van deze Partnervoorwaarden eveneens van toepassing zijn.
 4. Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van jou, wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Inhoud Website

 1. Yoepie publiceert jouw Kinderfeestje op onze Website, overeenkomstig de door of namens de Partner opgegeven informatie al dan niet beschikbaar gesteld op de website van de Partner. Het is de Partner toegestaan om meerdere Kinderfeestje te plaatsen op de Website. Yoepie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door of namens jou aangeleverde informatie op onze Website.
 2. Yoepie tracht alle Kinderfeestje op een dusdanige wijze op onze Website te publiceren, zodat voor jou en de Gebruiker duidelijk is wat ieders rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van een Offerte verbonden zijn. Aan de inhoud van de Website kan geen enkel recht worden ontleend.
 3. De inhoud van onze Website is met de meeste zorg samengesteld en bijgehouden. Yoepie zal de maatregelen nemen die op grond van enige wettelijke bepaling van haar mogen worden verwacht voor de beveiliging en veiligheid van haar systemen, aan haar verschafte (privacy gevoelige) informatie en de inhoud van de Website. Yoepie garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Yoepie spant zich in om de beschikbaar en bereikbaarheid van de Website te optimaliseren.
 4. Door aanvaarding van deze Partnervoorwaarden verklaar jij bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website, overeenkomsten aan te gaan en dat je zult handelen in overeenstemming met deze Partnervoorwaarden. Door aanvaarding van deze Partnervoorwaarden ga jij ermee akkoord dat het gebruik van de Website voor eigen rekening en risico is. Yoepie geeft geen garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Website, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of enige informatie of dienst die beschikbaar wordt gesteld via de Website.
 5. Yoepie is te allen tijde gerechtigd de Website (voor onderhoud) buiten werking te stellen en verstrekt ter zake de beschikbaarheid van de Website geen enkele garantie. We zullen dit onderhoud zoveel als mogelijk tussen 00:00 en 7:00 uur uitvoeren.
 6. Het op iedere wijze geautomatiseerd (laten) raadplegen, ‘scrapen’, ‘crawlen’ of ‘spideren’, of het raadplegen van (data op) de Website is niet toegestaan en kan leiden tot directe beëindiging c.q. deactivatie van het Account.
 7. Onverminderd de overige bepalingen van deze Partnervoorwaarden is het niet toegestaan:
 • technische beveiligingen op de Website (trachten) te omzeilen en/of deze te verwijderen en/of dit voor anderen mogelijk te maken of te faciliteren;
 • vanaf de Website materiaal te plaatsen en/of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou kunnen neerkomen op een overtreding c.q. misdrijf, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wettelijke bepaling overtreedt;
 • de Website op dusdanige wijze te gebruiken zodat deze haar functionaliteit en/of gebruiksvriendelijkheid verliest;
 • op de Website computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s te verspreiden, verzenden en/of te uploaden;
 • de Website te gebruiken voor het uploaden, plaatsen of anderszins ter beschikking stellen van materiaal dat auteurs-, merken- of anderszins eigendomsrechtelijk wordt beschermd, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten. Ingeval van schade voortvloeiende uit een schending van deze rechten ben jij aansprakelijk;
 • enig materiaal te verspreiden, uploaden en/of verzenden op of via de Website met als doel het genereren van publiciteit, promotie en/of reclame, alles in de ruimste zin van het woord, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoepie.

4. Account

 1. Indien je gebruik wilt maken van bepaalde onderdelen van de Website, dien je een Account aan te maken of je Account te activeren op de Website.
 2. Alle door de Partner verstrekte informatie moet echt, volledig en actueel zijn en Yoepie heeft jouw hulp nodig om deze informatie zo actueel mogelijk te houden.
 3. De Partner zal er voor zorgdragen dat van alle materiaal die je plaatst op de Website, je de exclusief auteursrechthebbende bent en/of toestemming hebt om het te publiceren. Het materiaal mag op geen enkele wijze enige vorm van naakt, obsceniteit of andere inhoud bevatten die mogelijkerwijs aanstootgevend, beledigend of alarmerend is dan wel seksueel getinte of illegale inhoud betreft en/of geweld of haat promoot.
 4. Je kan op ieder gewenst moment het Account beëindigen en/of deactiveren door middel van het indienen van schriftelijk verzoek. Na toezending van voornoemd verzoek geldt een bedenktermijn van 5 werkdagen. Nadat je het Account hebt beëindigd c.q. gedeactiveerd, zal Yoepie niet zonder voorafgaande toestemming gegevens bewaren, tenzij Yoepie hiertoe verplicht is onder enige wettelijke bepaling. Verplichtingen uit hoofde van bestaande Overeenkomsten, blijven ook na beëindiging c.q. deactivatie van het Account rechtsgeldig en afdwingbaar.
 5. Yoepie heeft te allen tijde het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande opgave van redenen een Account te deactiveren en/of te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van bestaande Overeenkomsten, blijven ook na beëindiging c.q. deactivatie van het Account rechtsgeldig en afdwingbaar.

5. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Via de Website kan de Gebruiker via het Aanvraag-offerte-proces een vrijblijvende Aanvraag en/of een bericht aan jou zenden over een Kinderfeestje en de beschikbaarheid op een bepaalde datum navragen.
 2. Na het indienen van een Aanvraag verzoeken wij jou binnen 8 uur, maar uiterlijk binnen 24 uur te reageren op een Aanvraag via het Aanvraag-offerte-proces. Via het Aanvraag-offerte-proces kan je ofwel een vrijblijvende Offerte aan de Gebruiker zenden ofwel de Aanvraag afwijzen.
 3. De Partner heeft de verplichting om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in verstrekte informatie onverwijld aan de Gebruiker en Yoepie te melden.
 4. Zolang de Offerte niet door de Gebruiker is aanvaard, heb jij het recht jouw Offerte in te trekken en met een andere Gebruiker een Overeenkomst aan te gaan.
 5. De Kinderfeestjes die je kunt boeken via Yoepie, worden verkocht door jou als onze Partner en niet door Yoepie. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het aanbod van Kinderfeestjes als bemiddelaar en derhalve geen contractspartij in de Overeenkomst met de Gebruiker.
 6. Yoepie zal geen contractspartij worden bij een Overeenkomst tussen jou en de Gebruiker. Jij bent de aanbieder van het Kinderfeestje en zal het Kinderfeestje uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en voor eigen risico uitvoeren.
 7. De Overeenkomst voor het Kinderfeestje is rechtstreeks tussen jou en de Gebruiker. Yoepie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Overeenkomst. Laat het ons alsjeblieft weten als je op een probleem stuit of als het Kinderfeestje niet voldoet aan je verwachtingen infor@yoepie.nl. We zullen dan ons best doen om te helpen.
 8. Mocht je als Partner je eigen voorwaarden en beleid hebben, is het jouw verplichting de Gebruiker hierop te wijzen of hierover te informeren.

6. Verplichtingen van de Partner

 1. De Partner zal haar uiterste best doen Kinderfeestjes van topkwaliteit te leveren aan alle Gebruikers en zal alle verkoopvragen, zaken of problemen met betrekking tot de Aanvraag of Overeenkomst, alsmede klachten van Gebruikers, direct behandelen.
 2. De Partner is rechtstreeks aansprakelijk tegenover de Gebruiker voor alle gevallen waarin niet wordt voldaan aan de verwachtingen van de Gebruiker of voor enige andere juridische aansprakelijkheid die ontstaat met betrekking tot de Kinderfeestjes, behoudens wanneer deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de nalatigheid van Yoepie.
 3. Yoepie verwijst alle klachten van de Gebruiker die zij ontvangt door naar de Partner en de Partner bevestigt alle klachten en reageert binnen 48 uur na ontvangst van een klacht door de Partner (ongeacht of de klacht rechtstreeks van de Gebruiker of via Yoepie komt) op de betreffende Gebruiker.
 4. De Partner zal zich alle inspanningen getroosten om binnen 14 dagen een klacht op te lossen en dient Yoepie in kennis te stellen van elke correspondentie tussen de Partner en de Gebruiker over de klacht, en dient in het algemeen Yoepie op de hoogte te houden van de voortgang en de status van de klacht.
 5. De Partner erkent en accepteert hierbij dat de Website een beoordelingsplatform bevat, waarop Gebruikers openbare beoordelingen kunnen geven van hun ervaringen met Yoepie en met de Partner (met name in verband met de Kinderfeestjes) ("User Generated Content"). De Partner dient er rekening mee te houden dat dit platform zich niet kan onttrekken aan negatieve beoordelingen en/of feedback van Gebruikers die buiten de controle van Yoepie liggen, en deze van tijd tot tijd kan bevatten. Indien Partners het onderwerp zijn van User Generated Content dan hebben ze de optie om te antwoorden op beoordelingen van hen. Iedere content die de Partner post in reactie op User Generated Content dient echter beleefd, professioneel en niet-bedreigend of confronterend te zijn, en deze content kan door Yoepie worden beoordeeld (en kan naar goeddunken van Yoepie worden verwijderd of gewijzigd als Yoepie dat redelijkerwijs nodig acht). Voor alle duidelijkheid, de Partner heeft geen recht op verhaal als gevolg van enige User Generated Content waarin de Partner wordt vermeld of naar de Partner wordt verwezen. Indien de Partner echter in redelijkheid meent dat enige User Generated Content lasterlijk is voor de Partner of een ander persoon of anderszins een schending is van de wettelijke rechten van een persoon, dan kan de Partner deze User Generated Content als zodanig aangeven en rapporteren aan Yoepie. In dat geval zal Yoepie de Content beoordelen en naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die zij nodig of wenselijk acht (met inbegrip van, bijvoorbeeld, het verwijderen of wijzigen van het relevante deel van de User Generated Content). Het is de Partner alleen toegestaan om op een review te reageren via het review platform en dient zich te onthouden van het (trachten) contact op(te)nemen met een Gebruiker in reactie op een review op enige andere wijze, zelfs wanneer de Partner bekend is met de identiteit van de Gebruiker die een review heeft geplaatst of op andere wijze kan achterhalen wat de identiteit van de klant is.
 6. De Partner is zelfstandig verantwoordelijk is voor naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG.

7. Partner content

 1. Partner verleent Yoepie hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijke en wereldwijde licentie (of in voorkomend geval sub-licentie) en het recht om de Partner Content op de Website en sociale media pagina’s te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, te communiceren en beschikbaar te stellen, voor zover noodzakelijk voor Yoepie om haar rechten en verplichtingen onder deze Partnervoorwaarden uit te oefenen en om enige andere reden, inclusief, maar niet beperkt tot marketing, advertising, commerciële en editoriale doeleinden.

8. Algemeen

 1. Mocht je niet tevreden zijn, iets met ons willen bespreken of heb je een klacht, dan kun je contact met ons opnemen via info@yoepie.nl.
 2. Yoepie behoudt zich het recht voor om een Account te deactiveren in het geval van een overtreding van deze Partnervoorwaarden en/of wanneer de Partner zich gedraagt op een manier die niet gepast is, gewelddadig of anderszins onacceptabel ten opzichte van ons team of Gebruikers, hetzij in communicatie via telefoon of e-mail, of in persoon op locatie bij de Partner.
 3. Indien door een bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een van deze Partnervoorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling of voorwaarde in die mate worden afgescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.
 4. Op deze Partnervoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verbandhouden met deze Partnervoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
logo

Jouw aanbod op dit platform plaatsen?

Wil je:

 • Betere zichtbaarheid?
 • Efficiëntere marketing?
 • Mogelijkheid om feedback te krijgen?
 • Mogelijkheid om te groeien?

Registreer je dan snel!